Vilkår ved leveranse av tjenester og utstyr

function Solutions AS

Vilkår ved leveranse av tjenester, utstyr og ferdig programmerte komponenter.


Leveringsomfang

Ferdig programmerte komponenter merket og adressert iht. installasjonens tegninger. Tagliste til evt. SD og programmeringsdokumentasjon.
Nødvending informasjon skal være oss i hende senest 1 uke før programmering påbegynnes.
Eventuell medgått tid til innhenting av nødvending dokumentasjon avregnes særskilt.

Utførelse av programmering
KNX-enheter o.l. utstyr programmeres lokalt hos function Solutions AS og sendes ferdig programmert.
Eventuelle tilgjengelige software-oppgraderinger ved programmeringstidspunktet vil utføres og er inkludert.
DALI
I tilfelle DALI-KNX gatewayer benyttes, adresseres DALI av installatør via betjening i front.
Display vil vise aktuell rom/sone iht. underlag, slik at ballaster enkelt kan legges i riktig gruppe.
BACnet
I tilfelle BACnet mot SD tilbys, leveres det en EDE-fil med tilgjengelige datapunkt. I hovedsak vil det være en BACnet GW per KNX-linje. IP-adresse og device ID må avtales på forhånd.

Leveringstid
Leveringstid avhenger av prosjektets størrelse og er gitt i aktuelt programmeringstilbud.
Leveranse faktureres ved utsending, med unntak av tid avsatt til idriftsettelse.
Eventuelle avvik o.l. skal meldes innen 2 uker fra mottatt utstyr, om ikke annet er avtalt. Etter 2 uker regnes leveransen som ferdigstilt og akseptert.

Support
All support skjer i ordinær arbeidstid, mandag-fredag 08-16, og skal så langt det er mulig avtales på forhånd.

Idriftsettelse, etterkontroll og fjernsupport
.
Utføres via utstyr tilhørende function Solutions AS som plasseres i tavle av installatør. Utstyret skal være montert og spenningsatt før idriftsettelse/kontroll skal foretas. Det forutsettes at el-entreprenør stiller med kjentmann for eventuelle igangkjøringsprosedyrer eller feilsøking etter avtale.

Driftsproblemer og/eller feil på system som skyldes datanettverk, strømbrudd, feilkopling eller feil på kundens utstyr er ikke dekket av avtalen. Medgått tid til feillokalisering vil bli avregnet særskilt.

Serviceavtale for overvåking av feil, logging etc. tilbys ved forespørsel.

Overlevering av KNX-prosjektfil
Ved overlevering/oversending av prosjektfil regnes anlegget som godkjent, ferdigstilt og overlevert. function Solutions AS har da ikke lenger noe funksjonsansvar, da vi ikke lenger har kontroll på eventuelle endringer, filversjoner etc.

Erstatning
function Solutions AS er ikke erstatningspliktig for kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor functions kontroll og som function Solutions AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. function Solutions AS sitt erstatningsansvar er begrenset til kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte og påregnelige merutgifter som kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er begrenset oppad til den sum kunden som påføres tapet betalte for levering av tjenesten.
Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom function Solutions AS har forårsaket skaden ved grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden. Kundens indirekte tap kan ikke kreves erstattet, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden fra function Solutions AS sin side. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste, strøm- og nettkostnader, avsavnstap og følgetap. Kunden kan heller ikke kreve erstattet tap som skyldes feil eller mangler ved utstyr eller kundens bruk av utstyret. function Solutions AS bærer ikke ansvaret for tap av eller skade på kundens utstyr eller eiendeler, og kunden må selv sørge for at slikt tap er dekket av kundens forsikring.